УСТАВ

Правна информация

Седалище: 6 rue Lounes Matoub 93300 Aubervilliers.
Регистрационен номер /Siret: 490 537 420 00013

Управление на сдружението

Сдружението се управлява от Управителен съвет от 3-ма до максимум 12 члена, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

Управителният съвет избира от своа страна председател, секретар-касиер и един или няколко заместник-председатели.

Надзорен съвет

За да гарантира правилното използване на средствата, Общото събрание може да избере и Надзорен съвет с трима членове за срок от 5 години. Те имат същите права като тези, предоставени на одиторите и отговарят за своите задължения само пред Общото събрание, на което представят годишен доклад. Те имат право да сезират Общото събрание при влошаване състоянието на сдружението.

Членове на сдружението

Почетните членове се посочват от Управителния съвет за заслуги.
Пълноправни членове на сдружението са неговите дарители за период от една година, считано от датата на извършване на дарението.